วิสัยทัศน์/พันธกิจ

SRIDONGYEN MODEL

SRIDONGYEN MODEL

วิสัยทัศน์ ( Vision ) 

        โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งสู่มาตรฐานสากล   

พันธกิจ ( Mission )

        จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ มีทักษะการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับสากล

อัตลักษณ์ของโรงเรียน : ความพอเพียง


เอกลักษณ์ : สถานศึกษาพอเพียง


คำขวัญ : "เด็กดี มีคุณธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง"


อัตลักษณ์ผู้เรียน : "รู้อดทน รู้ประหยัด พัฒนาตน บุคคลพอเพียง"