วิสัยทัศน์/พันธกิจ

SRIDONGYEN MODEL

SRIDONGYEN MODEL

วิสัยทัศน์ ( Vision ) 

        โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างเสมอภาค พัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา บริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ ( Mission )

        1. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความสำนึกในความเป็นไทย อนุรักษ์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. สร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างเสมอภาคและทั่วถึง 3. พัฒนาครูอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้และความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน 4. พัฒนาการระบบบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม

อัตลักษณ์ของโรงเรียน : ความพอเพียง

เอกลักษณ์ : สถานศึกษาพอเพียง

คำขวัญ : "เด็กดี มีคุณธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง"

อัตลักษณ์ผู้เรียน : "รู้อดทน รู้ประหยัด พัฒนาตน บุคคลพอเพียง"