ประวัติโรงเรียน

ครูบาคำเหมย ปวโร (มังคลิโก)

โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่เชียงใหม่เขต 3 เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา(ปฐมวัย) ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2495 โดยมีนายประพันธ์ อินทวงค์ เป็นครูใหญ่ คนแรก อาศัยศาลาวัดเป็นอาคารเรียนจึงได้ชื่อว่า "โรงเรียนวัดศรีดงเย็น"  ต่อมา พ.ศ. 2497 ท่านเจ้าอาวาสวัดศรีดงเย็น ท่านพระครู คำเหมย มังคลิโก พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านและราษฎรตลอดจนกรรมการศึกษาได้ร่วมจัดซื้อที่ดิน จำนวน 7 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวาแล้วได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น
พ.ศ. 2499 ท่านเจ้าอาวาสวัด คณะกรรมการศึกษา ผู้ใหญ่บ้านและราษฎรได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนตึกชั้นเดียวสำเร็จในปี พ.ศ. 2508 ชื่ออาคาร "ไฝกุนันท์ราษฎร์รังสรรค์"พ.ศ. 2508 ได้รับบริจาคที่ดินแปลงหนึ่ง และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน "รัฐอนุเคราะห์"พ.ศ. 2536 เริ่มโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1พ.ศ. 2541 โรงเรียนได้งบประมาณก่อสร้างอาคาร 38พ.ศ. 2545 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่าย การใช้หลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2548 ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบประจำอำเภอไชยปราการ เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนเด็กพิเศษเรียนร่วม โรงเรียนต้นแบบ มาตรฐานวิชาการของเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่พ.ศ. 2550 ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่อง พัฒนาหลักสูตรกลาง ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในฝัน หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)                ปัจจุบันโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น เป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนาการศึกษาตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 3 มีพื้นที่ 13 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา