ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

ระบบบริหารจัดการผลการเรียน SchooMIS
ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ชม.3
E-Money สพป.ชม.3
ระบบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน