โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น

  โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งสู่มาตรฐานสากล  

"เด็กดี  มีคุณธรรม  น้อมนำวิถีพอเพียง"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศจากโรงเรียน

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๒,๔๐๐ บาท 


นโยบาย "สถานศึกษาปลอดบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์" ของโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น

ประกาศนโยบายโรงเรียนสีขาว65.pdf

เครือข่ายการศึกษา

ภาพกิจกรรม

คลิ๊กที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดรูปภาพ