SRIDONGYEN MODEL : The community of happiness learning based on Sufficiency Economy. 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีความสุขบนพื้นฐานความพอเพียง

กิจกรรมภายในโรงเรียน

 • กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง สามัญและสามัญรุ่นใหญ่  โดยมีนายอนัน  เมืองบัวผัน ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนได้เปิดประชุมกองและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้เกี่ยวกับวิชาลูกเสือนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง และใช้ไหวพริบ ความอดทน ความสามัคคีในหมูคณะในการทำกิจกรรมในฐานต่างๆ
  ส่ง 6 มี.ค. 2563 19:03 โดย admin sdy
 • โครงการใส่ใจแปรงฟัน ลดความถี่(อาหารหวาน) สู่ศรีดงเย็น นักศึกษาทันตแพทย์ แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลไชยปราการ ได้ให้ความรู้กับนักเรียนอบรม "โครงการใส่ใจแปรงฟัน ลดความถี่(อาหารหวาน) สู่ศรีดงเย็น" โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นเป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับการดูแลฟันและช่องปาก
  ส่ง 28 ก.พ. 2563 01:14 โดย admin sdy
 • พิธีเปิดอาคารเรียน 62 และทำบุญทอดผ้าป่า วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562 ดร.กัลยา มาลัย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน "62" โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  ซึ่งได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2561  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง   เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ  ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายฯ  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้นำช ...
  ส่ง 24 ธ.ค. 2562 22:28 โดย admin sdy
 • มูลนิธิวิคลิฟแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางภาษา โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นร่วมกับมูลนิธิวิคลิฟไทย (เชียงใหม่) Wycliffe Thailand ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางภาษาอังกฤษระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์อาสาจากโรงเรียนในประเทศสิงค์โปร์มาให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณะครูที่เข้าร่วมกิจกรรมในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลศรีดงเย็น
  ส่ง 5 ก.พ. 2563 01:47 โดย admin sdy
 • กิจกรรมแนะแนวนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น นำโดยนายอนัน เมืองบัวผัน ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาให้กับโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลศรีดงเย็นและโรงเรียนใกล้เคียง สำหรับการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารโรงเรียนภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลศรีดงเย็นและโรงเรียนใกล้เคียงที่อำนวยความสะดวกในการแนะแนวครั้งนี้ด้วย
  ส่ง 6 มี.ค. 2563 18:51 โดย admin sdy
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 26 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศล่าสุด

 • การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นอนุบาล 1, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไปหลักฐานการสมัคร1) สูติบัตร (ใบเกิด)2) ทะเบียนบ้าน3) บัตรประจำตัวผู้ปกครอง4) ทะเบียนบ้านของผู้ปกครองสมัครได้ที่ สำนักงานโรงเรียนทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือติดต่อ คุณครูศุภาพิชญ์  จินตุง โทรศัพท์ 080-5031750 เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 053-457021
  ส่ง 18 มี.ค. 2563 13:25 โดย admin sdy
 • ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม
  ส่ง 4 ก.พ. 2563 23:03 โดย admin sdy
 • ประกาศการรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 9000 บาท / เดือน จากงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 มกราคม โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ สนใจติดต่อที่ 053457021 หรือดาวน์โหลดรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
  ส่ง 16 ม.ค. 2563 22:57 โดย admin sdy
 • การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นอนุบาล 1, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไปหลักฐานการสมัคร1) สูติบัตร (ใบเกิด)2) ทะเบียนบ้าน3) บัตรประจำตัวผู้ปกครอง4) ทะเบียนบ้านของผู้ปกครองสมัครได้ที่ สำนักงานโรงเรียนทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือติดต่อ คุณครูณิชาพร  อินทวิชัย โทรศัพท์ 090-3232328 เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 053-457021
  ส่ง 4 มี.ค. 2562 19:21 โดย admin sdy
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหวตามประกาศ โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น เรื่อง "ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 001/2562 ลงวันที่ 18 ธันวาคม
  ส่ง 15 ม.ค. 2562 09:34 โดย admin sdy
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »