[O25] :: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O25-นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf

[O26] :: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf

[O27] :: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O27-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf

[O28] :: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O28-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี.pdf