[O18] :: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายกลุ่มงานวิชาการ

O18-แผนการใช้จ่ายประจำปี.pdf
O18-แผนการใช้จ่ายประจำปี2.pdf

[O19] :: รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

O19-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน.pdf

[O20] :: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

O19-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน.pdf

[O21] :: แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O21-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

[O22] :: ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O22-ประกาศเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

[O23] :: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O23-สรุปพัสดุ.pdf