[O10] :: แผนดำเนินงานประจำปี

O10-แผนปฏิบัติงานประจำปี ปีการศึกษา 2563 .pdf
O11-รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2563.pdf
O12-รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2563.pdf

[O13] :: มาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการ

O13-1-คู่มือบริหารงานวิชาการ.pdf

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานแผนและงบประมาณ

O13-2-คู่มือบริหารงบประมาณ.pdf

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป

O13-3-คู่มือบริหารงานทั่วไป.pdf

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานบุคคล

O13-4-คู่มืองานบุคลากร.pdf

[O14] :: มาตรฐานการให้บริการ

O14-คู่มือประชาชนโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น.pdf

[O15] :: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O15.pdf

[O17] :: E-Service