[O34] :: เจตจํานงสุจริต ของผู้บริหาร และ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

034-ประกาศเจตจำนงค์สุจริต-Thai.pdf
O34-ประกาศเจตจำนงค์สุจริต-Eng.pdf
O34-ประกาศนโยบายNo Gift.pdf
O35-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร.pdf
O36-รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต-ปี-2562.pdf
O37-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต.pdf
O38-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร.pdf
O39-แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2563.pdf