[O29] :: แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติรองเรียน-2563.pdf
แบบฟอร์มส่งเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf

[O30] :: ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

[O31] :: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

O31.pdf

[O32] :: ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

[O33] :: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O33 - การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม.pdf