[O1] :: โครงสร้างองค์กร

O1-sdyschool_structure.pdf

[O2] :: ข้อมูลผู้บริหาร

นายอนัน เมืองบัวผัน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

:: ข้อมูลพื้นฐาน ::

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท

สาขาวิชา : บริหารการศึกษา ( ค.ม. )

:: ข้อมูลการสอน ::

ระดับชั้นที่่สอน : ไม่ได้ทำการสอน

กลุ่มสาระ : -

นายจีรศักดิ์ เจริญวรรณ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

:: ข้อมูลพื้นฐาน ::

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ : -

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท

สาขาวิชา : บริหารการศึกษา ( ค.ม. )

:: ข้อมูลการสอน ::

ระดับชั้นที่่สอน : ไม่ได้ทำการสอน

กลุ่มสาระ : -

[O3] :: อำนาจหน้าที่

O3-อำนาจหน้าที่.pdf

[O4] :: แผนพัฒนาสถานศึกษา

O4-แผนพัฒนาการศึกษา-ปี63-65.pdf

การไว้ทรงผมของนักเรียน ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ การไว้ทรงผมของนักเรียน ปี 2563
พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 2)
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 [ฉบับที่ 2] พ.ศ.2551
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 [ฉบับที่ 3] พ.ศ.2553
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 [ฉบับที่ 4] พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 2545
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิด(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563

[O7] :: ข่าวประชาสัมพันธ์

[O8] :: Q&A (ถาม-ตอบ)

[O9] ::Social Network