[O1] :: โครงสร้างองค์กร

O1-sdyschool_structure.pdf

[O2] :: ข้อมูลผู้บริหาร

:: ข้อมูลพื้นฐาน ::

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท

สาขาวิชา : บริหารการศึกษา ( ค.ม. )

:: ข้อมูลการสอน ::

ระดับชั้นที่่สอน : ไม่ได้ทำการสอน

กลุ่มสาระ : -

:: ข้อมูลพื้นฐาน ::

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ : -

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท

สาขาวิชา : บริหารการศึกษา ( ค.ม. )

:: ข้อมูลการสอน ::

ระดับชั้นที่่สอน : ไม่ได้ทำการสอน

กลุ่มสาระ : -

[O3] :: อำนาจหน้าที่

O3-หน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด.pdf

[O4] :: แผนพัฒนาสถานศึกษา

O4-แผนกลยุทธ์.pdf

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
การไว้ทรงผมของนักเรียน ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ การไว้ทรงผมของนักเรียน ปี 2563
พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 2)
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 [ฉบับที่ 2] พ.ศ.2551
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 [ฉบับที่ 3] พ.ศ.2553
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 [ฉบับที่ 4] พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 2545
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิด(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานข้าราชการครู 2564

[O7] :: ข่าวประชาสัมพันธ์

[O8] :: Q&A (ถาม-ตอบ)

[O9] ::Social Network