การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2565

(Integrity & Transparency Assessment-ITA)

โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น

***************************************************************************

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[O1-O9]

ข้อมูลพื้นฐาน

[O10-O17]

การบริหารงาน

[O18-O24]

การบริหารเงินงบประมาณ

[O25-O28]

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

[O29-O33]

การส่งเสริมความโปร่งใส

[O34-O41]

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

[O42-O43] มาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต