เอกสารเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ

[O1-O9] :: ข้อมูลพื้นฐาน

[O10-O17] :: การบริหารงาน

 • แผนการดำเนินงาน
  • [O10] :: แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
  • [O11] :: รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานรายไตรมาส
  • [O12] :: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   • ปีงบประมาณ 2561
 • การปฏิบัติงาน
  • [O13] :: มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   • คู่มือการปฏิบัติงาน
    • งานประชาสัมพันธ์
    • กลุ่มบริหารงานการเงิน
    • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
    • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • การให้บริการ
  • [O14] :: มาตรฐานการให้บริการ
   • กลุ่มบริหารการเงิน
    • ด้าน การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร
   • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
    • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
   • หน่วยตรวจสอบภายใน
    • กระบวนการปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายใน
    • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน
    • กฏบัตรกรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน
   • การให้บริการ
    • [O15] :: ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
     • ภาพรวมโรงเรียน
      • สถิติการให้บริการสารสนเทศภาพรวมของโรงเรียน
      • สถิติการเข้าใช้งานเว็ปไซต์โรงเรียน
      • ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
     • กลุ่มบริหารงานการเงิน
      • สถิติการให้บริการ -การให้บริการสวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร
     • กลุ่มบริหารงานบุคคล
      • ข้อมูลสถิติการให้บริการกลุ่มบริหารงานบุคคล
     • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
      • ตารางสถิติการให้บริการ
     • หน่วยตรวจสอบภายใน
      • รายงานการบริการงานสารบรรณ ไตรมาสที่ 1
      • รายงานการให้บริการหน่วยตรวจสอบภายใน ไตรมาส
    • [O16] :: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
     • ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ปีงบประมาณ 2561
     • ผลสำรวจความพึงพอใจ หน่วยตรวจสอบภายใน ปีการศึกษา 2561
     • ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562
    • [O17] :: E-Service
     • ระบบ AMSS++ (สารบัญอิเล็กทรอนิกส์)
     • ระบบ แจ้งซ่อม อุปกรณ์ DLTV/DLIT

[O18-O24] :: การบริหารงานงบประมาณ

 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • [O18] :: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • [O19] :: รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  • [O20] :: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
 • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  • [O21] :: แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น ประจำปีงบประมาณ 2562
   • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในระบบ e-GP
   • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เฉพาะรายการ
  • [O22] :: ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  • [O23] :: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  • [O24] :: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   • สรุปรายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

[O25-O28] :: การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • [O25] :: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • [O26] :: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • [O27] :: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • [O28] :: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

[O29-O33] :: การส่งเสริมความโปร่งใส่

 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • [O29] :: แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • [O30] :: ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • [O31] :: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
  • [O32] :: ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  • [O33] :: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   • การพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ของโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น
   • รายงานผลการคัดเลือก

[O34-O41] :: การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  • [O34] :: เจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด (Chinese) ( English ) (Thai)
  • [O35] :: การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
  • [O36] :: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจำปี
   • คำสั่งโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น
   • แบบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน
   • แผนประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน
  • [O37] :: การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   • คำสั่งโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น
   • บันทึกเชิญประชุม O36-37
   • รูปประกอบ O36-37
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  • [O38] :: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (1)
  • [O39] :: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  • [O40] :: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  • [O41] :: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

[O42-O48] :: มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 • มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  • [O42] :: มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   • ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลของโรงเรียน
   • กรอบแนวทางการเผยแพร่ข่้อมูลข่าวสารของโรงเรียน
   • ประกาศมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของโรงเรียน
  • [O43] :: มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   • มาตรการ กลุ่มนโยบายและแผน
  • [O44] :: มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  • [O45] :: มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • [O46] :: มาตรการป้องกันการรับสินบน
  • [O47] :: มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • [O48] :: มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ