กิจกรรมภายในโรงเรียน

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง สามัญและสามัญรุ่นใหญ่

โพสต์5 มี.ค. 2563 03:41โดยadmin sdy   [ อัปเดต 6 มี.ค. 2563 19:03 ]


เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง สามัญและสามัญรุ่นใหญ่  โดยมีนายอนัน  เมืองบัวผัน ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนได้เปิดประชุมกองและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้เกี่ยวกับวิชาลูกเสือนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง และใช้ไหวพริบ ความอดทน ความสามัคคีในหมูคณะในการทำกิจกรรมในฐานต่างๆ

โครงการใส่ใจแปรงฟัน ลดความถี่(อาหารหวาน) สู่ศรีดงเย็น

โพสต์4 ก.พ. 2563 20:08โดยadmin sdy   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2563 01:14 ]


นักศึกษาทันตแพทย์ แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลไชยปราการ ได้ให้ความรู้กับนักเรียนอบรม "โครงการใส่ใจแปรงฟัน ลดความถี่(อาหารหวาน) สู่ศรีดงเย็น" โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นเป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับการดูแลฟันและช่องปาก

พิธีเปิดอาคารเรียน 62 และทำบุญทอดผ้าป่า

โพสต์24 ธ.ค. 2562 21:52โดยadmin sdy   [ อัปเดต 24 ธ.ค. 2562 22:28 ]

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562 ดร.กัลยา มาลัย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน "62" โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  ซึ่งได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2561  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง   เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ  ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายฯ  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้นำชุมชน  คณะครู  ผู้ปกครองนักเรียน  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด พร้อมกันนี้ได้มีการทำบุญทอดผ้าป่าสมทบทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนอีกด้วยมูลนิธิวิคลิฟแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางภาษา

โพสต์22 พ.ย. 2562 20:52โดยadmin sdy   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2563 01:47 ]

โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นร่วมกับมูลนิธิวิคลิฟไทย (เชียงใหม่) Wycliffe Thailand ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางภาษาอังกฤษระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์อาสาจากโรงเรียนในประเทศสิงค์โปร์มาให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณะครูที่เข้าร่วมกิจกรรมในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลศรีดงเย็นกิจกรรมแนะแนวนักเรียน

โพสต์14 พ.ย. 2562 07:19โดยadmin sdy   [ อัปเดต 6 มี.ค. 2563 18:51 ]

โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น นำโดยนายอนัน เมืองบัวผัน ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาให้กับโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลศรีดงเย็นและโรงเรียนใกล้เคียง สำหรับการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารโรงเรียนภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลศรีดงเย็นและโรงเรียนใกล้เคียงที่อำนวยความสะดวกในการแนะแนวครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์11 พ.ย. 2562 06:04โดยadmin sdy   [ อัปเดต 11 พ.ย. 2562 09:20 ]

โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น จัดกิจกรรมวันลอยกระทงโดยมีผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมกันสร้างโคมลอย รวมถึงการจัดกิจกรรมการทำกระทง และเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ

ร่วมทำบุญกฐินและงานประเพณีลอยกระทง วัดศรีดงเย็น

โพสต์11 พ.ย. 2562 06:03โดยadmin sdy   [ อัปเดต 11 พ.ย. 2562 09:30 ]

ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น ร่วมงานทำบุญกฐินและงานประเพณีลอยกระทงของวัดศรีดงเย็นซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

ต้อนรับคุณครูสิริวิมล และผู้บริหารคณะครูโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ

โพสต์11 พ.ย. 2562 05:58โดยadmin sdy   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2562 20:51 ]

เวลา 14.00 น. ผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อได้มาส่งครูย้าย คือ น.ส.สิริวิมล จันทร์บุญ หรือครูมาส และได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการผลการดำเนินงานการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่งที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันต้อนรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โพสต์4 พ.ย. 2562 20:22โดยadmin sdy   [ อัปเดต 4 พ.ย. 2562 22:32 ]

นายอนัน เมืองบัวผัน ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวปฐมนิเทศนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งแนะนำคุณครูที่ได้ย้ายมาบรรจุใหม่
  
 

ต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่

โพสต์10 ต.ค. 2562 21:38โดยadmin sdy   [ อัปเดต 10 ต.ค. 2562 21:45 ]

วันที่ 9 ตุลาคม โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูจำนวน 1 ตำแหน่งในโครงการครูคืนถิ่น คือ น.ส.ศิริภาภรณ์  ปัญญามหันต์ วิชาเอกเกษตรกรรม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

1-10 of 26