วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ ( Vision ) 
        โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งสู่มาตรฐานสากล   

พันธกิจ ( Mission )
            จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ มีทักษะการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับสากล

    อัตลักษณ์ของโรงเรียน : ความพอเพียง

    เอกลักษณ์ : สถานศึกษาพอเพียง

    คำขวัญ : "เด็กดี มีคุณธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง"

    อัตลักษณ์ผู้เรียน : "รู้อดทน รู้ประหยัด พัฒนาตน บุคคลพอเพียง"