บุคลากร/เจ้าหน้าที่

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์

นายอนัน เมืองบัวผัน

ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -

053-457021

นายฉัตรินทร์ ศิริ

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

053-457021

นายอุดม คำหมื่น

ครู ชำนาญการ 
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

053-457021

นายวัชรินทร์ วรรณหอม

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์

053-457021

นางนภางค์ ทองดี

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา

053-457021

นางขจาริน ศิริ

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

053-457021

นายบุญธรรม กาใจคำ

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

053-457021

นางทองใบ บัวบาน

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

053-457021

นางณิชาพร  อินทะวิชัย

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

053-457021

นางศรีวรรณ์ ศรีวิชัย

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

053-457021

นางสาวกานต์พิชชา สุยะพอ

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

053-457021

นางศุภมิตร สบายสุข

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

053-457021

นายธนญชัย มุกพลอย

ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

053-457021

นางสาวสาธิณี ใสวรรณ์

ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

053-457021

นางวราภรณ์ อำไพรัตน์

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

053-457021

นายเจษฎา ถาเป็ง

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

053-457021

นางสาวศุภาพิชญ์ จินตุง

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

053-457021

นางภูษณิศา เกรียงศักดิ์พิชิต

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -

053-457021

นายณัฐวัฒน์ บุญอาจ

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

053-457021

นางสาวภรณ์ทิพย์ เหล่ากาแฝง

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

053-457021

นายณัฐพงษ์ ชินายี

ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

053-457021

นางสาวอรวรรณ สวนพลู

ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -

053-457021