Contact us

โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น
เลขที่ 5 หมู่ 3 ถนนโชตนา ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์/โทรสาร : 05 345 7021
Website: http://www.sdy.ac.th

แผนที่และการเดินทาง

โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น